• Heichal Hatorah Bais Medrash

  • Address
    70 Sterling Place, Teaneck, NJ 07666
Rabbi Aryeh Stechler

Rav Aryeh Stechler

Rosh Yeshiva

201-956-1965

Rav Yitzchak Reichman

Rav Yitzchak Reichman

Maggid Shiur

718-930-5891

Rav Kestenbaum

Rav Moshe Don Kestenbaum

Mashgiach Heichal Bais Medrash

848-482-1706

Rav Moshe Genack

Rabbi Moshe Genack

Maggid Shiur

201-218-2020

 

Rav Daniel Schlechter

Rav Daniel Schwechter

Mashgiach Heichal Mesivta

516-456-4832